3.5.07

A Sadhu. Prayag. Uttar Pradesh


A Sadhu coming off the Sacred Ganges after having taken his Holy Bath.
Shot during the Ardh Kumbh Mela 2007 in Prayag. Uttar pradesh

Nuk ka komente: